Vedtægter Aktive Kvinder Silkeborg.

Overskrift

Vedtægter for foreningen Aktive Kvinder Silkeborg

1. Foreningens navn er Aktive Kvinder Silkeborg.

2. Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i form af kulturelle og  debatskabende arrangementer inden for folkeoplysningens rammer.

3. Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for Aktive Kvinder Silkeborg.

4. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden årets udgang for at være gældende fra  den førstkommende 1. januar.

5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

6. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling.

7. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
     1. Valg af stemmetællere
     2. Valg af dirigent
     3. Aflæggelse af formandens beretning
     4. Godkendelse af revideret årsregnskab
     5. Fastsættelse af kontingent
     6. Indkomne forslag
     7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen på valg hvert år
     8. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år
     9. Valg af revisorer for 2 år, 1 revisor på valg hvert år
    10. Valg af revisorsuppleant
    11. Eventuelt

8. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

9. Når et flertal i bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne kræver det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

10. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

11. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Personvalg foregår skriftligt og afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Formanden vælges på generalforsamlingen eller af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig inden 8 dage med formand, næstformand, sekretær, og kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan vælge at lede foreningen kollektivt. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

12. Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem eller næstformand og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele skriftlig fuldmagt.

13. Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende år.

14. Regnskabsåret er kalenderår og foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt foreningen ejer fast ejendom er bestyrelsen ansvarlig for den daglige drift og aflægger beretning herom på generalforsamlingen.

15. Opløsning af en forening kan kun ske, hvis forslaget om opløsning får mere end 2/3 af stemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger i den pågældende forening. Generalforsamlingen skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kun ja- og nej- stemmer regnes med i opgørelsen.

16. På den sidste ekstraordinære generalforsamling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af tiloversblevne midler. Midlerne skal anvendes til fonde eller humanitært formål.

Revideret af bestyrelsen feb. 2010 og godkendt på generalforsamlingen d. 22. feb. 2010.